POLÍTICA DE PRIVACITAT

Centre Dental Les Escoles informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, fer ús incorrecte, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d’aquesta web està exclusivament dirigida a majors de 18 anys, per la qual cosa qualsevol persona que lliuri les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l’ús de www.lesescoles.com i el lliurament de dades personals a persones menors d’edat.

Centre Dental Les Escoles tractarà les dades de conformitat amb els principis exigits pel Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de Dades i pel RDL 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del Dret espanyol a la normativa de la UE de protecció de dades.

Centre Dental les Escoles es compromet a realitzar els seus màxims esforços par complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les dades que els USUARIS d’aquesta web ens facilitin a través dels formularis de la web, es la societat:

EGARA QUALIDENT, S.L.U.
NIF  B-64.926.421
Direcció postal: Ctra. Castellar 38, 08222 Terrassa (Barcelona)
Direcció electrònica general: centredental@lesescoles.com

Direcció electrònica en matèria de protecció de dades: rgpd@lesescoles.com 
Telèfon: 93.784.28.29- 717.066.280

Whatsapp: 650 80 11 94

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:

EGARA QUALIDENT, S.L.U. (en endavant denominada també El Centre Dental Les Escoles) tractarà les dades dels usuaris del formulari contactar amb les finalitat de:

 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.
 • Gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis d’EGARA QUALIDENT dels que ens hagi manifestat el seu interès.

QUALIDENT  no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per tractar les dades dels usuaris del formulari contactar: Consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del formulari contactar, consentiment que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat amb les seves dades.

El simple fet d’enviar un usuari les seves dades de caràcter personal a Centre Dental Les Escoles suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Centre Dental Les Escoles són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, a tot moment responguin a la seva situació actual.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Centre Dental Les Escoles, Carretera de Castellar, 38, 08222 Terrassa o per e-mail a rgpd@lesescoles.com.

Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què el Centre Dental Les Escoles utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a rgpd@lesescoles.com.

3. Període conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar

EGARA QUALIDENT, S.L.U. conservarà les dades dels usuaris del formulari contactar de forma indefinida en tant en quan no ens sol·liciti la seva supressió.

4. Destinataris de les dades dels usuaris del formulari contactar

Els destinataris de les dades dels usuaris del formulari contactar seran el personal i l’Administradora del Centre Dental Les Escoles.

També pot tenir accés a les seves dades l’empresa encarregada de prestar serveis de manteniment i desenvolupament de la web, que accedirà a les seves dades com a encarregat del tractament amb la sola finalitat de prestar els serveis contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI PER DEMANAR HORA DE VISITA

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari per demanar hora de visita :

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES tractarà les dades dels usuaris del formulari de sol·licitud per demanar hora de visita amb la finalitat de:

 • Gestionar i concertar les sol·licituds de visites al centre que els usuaris del formulari de reserves ens enviïn a través de la web.
 • Gestionar la programació de les visites sol·licitades i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los dies alternatius per poder mantenir la visita interessada.

EGARA QUALIDENT no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per tractar les dades dels sol·licitants de visites: Consentiment del interessat

La base legal per al tractament de les seves dades es la obtenció del consentiment del usuari del formulari de sol·licitud de visita, consentiment que ens serà prestat en el moment en que un Usuari empleni i ens enviï el formulari per demanar hora de visita amb les seves dades i la sol·licitud del dia i hora de la visita.

3. Període de conservació de les dades dels clients sol·licitants de visites

EGARA QUALIDENT conservarà les dades personals dels usuaris del formulari de sol·licitud de visita de forma indefinida, en tant en quan no ens sol·liciti la seva supressió i, en qualsevol cas, com a mínim durant el termini legal necessari per complir amb les nostres obligacions i responsabilitats legals, en relació amb els serveis prestats.

4. Destinataris als que comunicarem les dades dels sol·licitants de visites

Els destinataris de les dades dels sol·licitants de visites seran el personal, l’administradora de l’empresa i els col·laboradors i prestadors de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions i amb els serveis odontològics que ens encarregui, que només podran accedir a les seves dades amb la finalitat de prestar els serveis que EGARA QUALIDENT els tingui contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.

 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS PACIENTS

1. Finalitat del Tractament de les dades dels pacients:

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES tractarà les dades dels pacients amb la finalitat de:

 • Oferir-los una adequada prestació dels serveis de salut dentals que ens contractin en cada moment.
 • Gestionar i administrar eficientment la historia clínica dels pacients i tot allò relatiu al procés assistencial dels pacients.
 • Dur a termes les tasques de gestió comptable fiscal i administrativa dels clients
 • Mantenir-los informats i avisar-los quan tinguin una visita concertada o revisió

2. Legitimació per tractar les dades dels pacients:

 La base legal per tractar les dades dels pacients del Centre es l’existència i execució de  contractes de prestació de serveis de salut dental. 

 Per altre banda, la base legal per enviar als pacients del Centre comunicacions informatives, es la concurrència del interès legítim del CENTRE DENTAL LES ESCOLES.

En aquest sentit, aprofitem per recordar-los que en qualsevol moment es poden donar de baixa del servei de remissió de comunicacions, enviant-nos un e-mail a rgpd@lesescoles.com  sol·licitant la baixa del servei de Comunicacions.

3. Període conservació de les dades dels pacients

El CENTRE DENTAL LES ESCOLES conservarà les dades dels pacients mentre dugui a terme la prestació de serveis contractats amb vostè i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions fiscals derivades d’aquesta relació contractual.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta assistencial en virtut de la llei 16/2010 de 3 de Juny, de modificació de la llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent en cada moment estableixi.

4. Destinataris de les dades dels Pacients

Els destinataris amb accés a les dades dels pacients son el personal i l’equip de professionals del Centre Dental, l’Administradora i Sòcia Única del Centre Dental i, en determinats casos, tercers del sector sanitari per garantir un bon diagnòstic i tractament sempre en interès de la seva salut dental (com el laboratori protèsic), i en el seu cas, les entitats bancàries amb les que treballa el CENTRE DENTAL LES ESCOLES.

Les dades administratives i no mèdiques dels pacients, també podran ser comunicades a les entitats asseguradores que els nostres pacients tinguin contractades amb la finalitat del abonament per part d’aquestes de les despeses i honoraris de l’atenció dental sanitària.

Per altre banda, també podrien tenir accés a les dades dels pacients els prestadors de serveis necessaris pel compliment de les nostres obligacions, com:

 • RIUS CONSULTORS ASSOCIATS encarregada de prestar serveis generals de consultoria i gestoria comptable fiscal i administrativa al Centre Dental,
 • AIDENTLAB, S.L, ORTODENT LAB. BARCELONA, S.L, BEATRIZ ZABACO i VALLES ATM, tots ells prestadors de serveis protèsics al Centre Dental i
 • Els proveïdors de serveis informàtics (INFORMED i el SR. GAMIZ que podrien accedir remotament a les seves dades amb la exclusiva finalitat de prestar serveis informàtics al Centre Dental.

Les dades dels pacients de la Clínica no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal, com les entitats oficials que per llei exigeixin la cessió.

5. Consentiment per al tractament de la imatge dels pacients

Per altra banda, donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1CE  i regulat per la Llei 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, al CENTRE DENTAL LES ESCOLES recavem el consentiment als nostres Pacients per poder obtenir documentació gràfica, realitzar fotografies o vídeos i per a la posterior utilització reproducció amb finalitats científiques, docents així com promocionals, amb la finalitat de poder mostrar el procés del tractament dental que es realitzin al CENTRE DENTAL LES ESCOLES a possibles altres pacients del CENTRE DENTAL LES ESCOLES interessats en realitzar-se el mateix tractament, sense que en cap cas sigui revelada la identitat dels pacients.

A la vegada, també recavem el consentiment dels pacients perquè que aquesta informació gràfica pugui mostrar-se visiblement a les instal·lacions del CENTRE DENTAL LES ESCOLES, en els espais de comunicació i difusió del Centre Dental, que actualment son la pagina web www.lesescoles.com i les xarxes socials a les que el Centre Dental participa (Facebook, Instagram) i per a que Les fotografies puguin ser reproduïdes en qualsevol format (paper, fusta, teixit, plàstic, vídeo, web, xarxes socials, llibres etc.

TRATACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS EN XARXES SOCIALS

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES  està present a les següents xarxes socials: Facebook e Instagram.

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES tracta les dades de les Amistats en Xarxes socials amb la finalitat d’informar a les amistats sobre els serveis odontològics que EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES ofereix a la clientela, per tal de captar nous clientes i fidelitzar als existents.

La legitimació per tractar les dades de les amistats en Xarxes Socials es l’obtenció del  consentiment d’aquestes amistats, que ens es prestat en el moment en que decideixen seguir o deixar de seguir al CENTRE DENTAL LES ESCOLES.  

TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER / COMUNICACIONS COMERCIALS

1. Finalitat del Tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter i comunicacions comercials del CENTRE DENTAL LES ESCOLES. 

2. Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials es l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter – comunicacions comercials.

D’altra banda, la base legal per a la remissió de les Newsletters que El Centre Dental realitzi amb destí als CLIENTS/PACIENTS de la clínica, es l’interès legítim del CENTRE DENTAL LES ESCOLES. 

3. Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES conservarà les dades dels destinataris de la newsletter necessàries per a la remissió de la newsletter, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i comunicacions comercials per escrit a rgpd@lesescoles.com amb copia del DNI.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS SOL·LICITANTS D’OCUPACIÓ/CANDIDATS EN PROCESSOS DE SELECCIÓ D'OCUPACIÓ

1. Finalitat del Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació -candidats:

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades en la nostra base de dades de candidats, amb la finalitat de contactar-los quan el seu perfil encaixi en els processos de selecció de personal que EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES realitzi.

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2. Legitimació per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats: Consentiment de l’interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació es l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l’acció positiva, en el moment de  fer-nos arribar el  seu currículum per qualsevol mitjà.

3. Període de conservació de les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats:

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES conservarà les dades dels candidats en tant en quan les candidatures siguin d’interès pel Centre Dental, llevat que el candidat sol·licités la supressió de les seves dades amb antelació.

TRACTAMENT DE LES IMATGES DE VIDEOVIGILÀNCIA

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES a les seves instal·lacions compta amb càmeres de Videovigilància amb la finalitat de controlar l’accés a les instal·lacions del CENTRE DENTAL LES ESCOLES i de dotar de seguretat a aquestes instal·lacions. Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Els destinataris de les imatges de Videovigilància son la direcció de la companyia i, en el seu cas, Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i Tribunals.  

El termini previst per a la supressió de les imatges de Videovigilància es d’UN MES, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat o/i Jutjats i Tribunals. 

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL SERVEI DE CONSULTA VIRTUAL

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del servei de consulta virtual:

EL CENTRE DENTAL LES ESCOLES tractarà les dades dels usuaris del servei de consulta virtual amb la finalitat de que un Doctor del CENTRE DENTAL LES ESCOLES pugui contactar amb el Pacient i diagnosticar-lo. Aquest servei es presta amb la ajuda de l’App Smile Mate de l’empresa Dental Monitoring, que el Pacient es descarregarà al seu mòbil amb la finalitat de que el doctor del CENTRE DENTAL LES ESCOLES pugui rebre imatges bucodentals del pacient per diagnosticar-lo i per fer el seguiment del tractament odontològic, sense necessitat de que el pacient es desplaci a la clínica. 

2. Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del servei de consulta virtual 

La legitimació per tractar les dades es la obtenció prèvia del consentiment del pacient interessat a utilitzar aquest servei de consulta virtual i el fet de que el pacient voluntàriament es descarregui i utilitzi l’App SmileMate al seu terminal mòbil per poder rebre aquest servei de consulta virtual per part del CENTRE DENTAL LES ESCOLES.

3. Destinataris de les dades

Els destinataris de les dades dels pacients que utilitzin el servei de consulta virtual seran els doctors i professionals del CENTRE DENTAL LES ESCOLES que  treballin amb aquesta App Smile Mate de Dental Monitoring, prestant el servei de consulta virtual.

4. Destinataris de les dades

El CENTRE DENTAL LES ESCOLES conservarà les dades dels pacients mentre dugui a terme la prestació de serveis contractats amb vostè i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions fiscals derivades d’aquesta relació contractual.

Les dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta assistencial en virtut de la llei 16/2010 de 3 de Juny, de modificació de la llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent en cada moment estableixi.

                

DRETS QUE ELS ASISTEIXEN

Finalment, informem als usuaris dels formularis d’aquesta web que si ho desitgen, poden exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstancies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a rgpd@lesescoles.com amb copia del seu DNI. Poden contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del Centre Dental enviant un e-mail a rgpd@lesescoles.com