AVIS LEGAL

TITULARITAT DEL PORTAL.

EGARA QUALIDENT, S.L.P.U. es el Titular del portal web https://lesescoles.com (en endavant, el Portal).

EGARA QUALIDENT es una Societat Limitada Professional Unipersonal, amb domicili social a Terrassa (Barcelona), Avinguda Barcelona, número 252, 2º 2ª. Constituïda mitjançant escriptura autoritzada el 25 de juliol de 2008. El seu objecte social es la prestació de serveis professionals en l’àmbit de la odontologia a través dels corresponents professionals legalment competents.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tomo 40700, foli 30, fulla numero B-372003.

Identificada fiscalment amb el NIF B-64.926.421.

Pot posar-se en contacte amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: centredental@lesescoles.com

El nom de domini LESESCOLES a través del que s’accedeix al present Portal és titularitat d’EGARA QUALIDENT estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o servis que no siguin titularitat d’EGARA QUALIDENT que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit d’EGARA QUALIDENT.

OBJETE.

El present Avis Legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i us del citat Portal per part de tots els Usuaris. Si l’Usuari no està d’acord amb aquestes, no tindrà dret a utilitzar aquest Portal web d’EGARA QUALIDENT.

EGARA QUALIDENT es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Por això, EGARA QUALIDENT recomana als Usuaris del Portal que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.   

El Titular es reserva la facultat de donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als serveis, productes i/o Continguts del Portal, així como la configuració mateixa del Portal, prestacions, serveis, productes i continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir indemnització alguna; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta finalització, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions existents en el present Avís Legal i/o en qualsevol condicions particulars que siguin  d’aplicació.

ACCES I US DEL PORTAL.

L’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se por aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i compren en la seva totalitat.

EGARA QUALIDENT, S.L.P.U. ofereix a totes les persones interessades i usuaris d’internet, de forma gratuïta, l’accés a la informació general que apareix en aquest Portal. Això no obstant, EGARA QUALIDENT, S.L.P.U. es reserva el dret a fixar serveis odontològics que estiguin subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini en les condicions de contractació del servei en qüestió.

El simple accés al Portal, l’ús dels continguts del mateix, així com el fet d’emplenar formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin en el Portal, la adquisició de la consideració d’Usuari i el coneixement i la acceptació, sense reserves, de totes i cada una de les normes integrants del present Avis Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al Portal web.

L’Usuari declara que tota la informació que subministri durant la utilització d’aquest Portal és verdadera, completa i precisa. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a facilitar informació pròpia i veraç en tots el formularis que constin en Aquest portal, que voluntàriament l’usuari decideixi emplenar i enviar a EGARA QUALIDENT, com per exemple en el formulari de Contacte, en el formulari “Demana la teva citaª i en qualsevol altre formulari que existeixi en aquest Portal.

En tot cas, l’accés, navegació i us del Portal es fa sota la única i exclusiva responsabilitat del Usuari, per lo que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa al us del Portal i als seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat con la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 

 1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes d’EGARA QUALIDENT.
 1. Utilitzar-los amb fins lesius de drets legítims de tercers.
 1. Utilitzar els continguts i, en particular, informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venta directa o amb qualsevol altre classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar per qualsevol mitja aquesta informació.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, la estructura de navegació, el software, els continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions e informacions i, en general, qualsevol altre creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual e industrial (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual d’EGARA QUALIDENT o en el seu cas de tercers, dels que EGARA QUALIDENT ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual e industrial sobre els continguts donant lloc a responsabilitats l’ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts.

Aquest avis no suposa, en cap cas, cessió de drets a favor del usuari en relació amb qualsevol element integrant del Portal o dels continguts i serveis promoguts. Per tant, queda prohibida la copia, la comunicació pública, la distribució, la comercialització o qualsevol altre activitat que tingui una vocació de publicitat que es pugui realitzar amb qualsevol dels continguts de la pàgina web, sempre i quan no s’hagi obtingut el consentiment d’EGARA QUALIDENT, que haurà de ser exprés i escrit.

Per tant, l’Usuari podrà visualitzar els diferents continguts de la pàgina web, imprimir-los i emmagatzemar-los sempre i quan sigui única i exclusivament, per al seu us personal.

També està prohibit l’ús de les marques, noms comercials o signes distintius titularitat d’EGARA QUALIDENT o de tercers, sense el previ consentiment per escrit d’EGARA QUALIDENT.

REGISTRE D’USUARIS

L’ús del Portal no exigeix el registre previ dels usuaris, si be en determinats casos EGARA QUALIDENT pot requerir que L’Usuari es registri per poder accedir i gaudir de determinats serveis odontològics, presents i/o futurs, com la realització de consultes virtuals per poder valorar la teva salut dental des de casa,  la participació en concursos o la subscripció a butlletins informatius/newsletters, sense perjudici de qualsevol altre que es pogués establir. En cada cas, s’indicarà expressament la forma i manera de registrar-se. Les dades que es recavin dels usuaris que es registrin  es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos dels formularis de registre per prestar els serveis odontològics en qüestió. L’Usuari serà l’únic responsable de mantenir secretes les claus i contrasenyes d’accés que obtingui al Registrar-se.

En qualsevol cas, les dades que EGARA QUALIDENT sol·liciti als Usuaris que es registrin seran les necessàries per oferir els serveis odontològics de que es tracti, garantint EGARA QUALIDENT la adopció de mesures adequades per aconseguir la seguretat i integritat previstes legalment, així com la seva confidencialitat.

Concursos

En cas que l’usuari vulgui participar a un concurs o campanya promocional que EGARA QULIDENT pugui dur a terme a traves d’aquest portal o de les xarxes socials a les que està present (Facebook, Instagram), prèviament haurà d’acceptar les condicions de participació, que seran visibles en tot moment per al seu estudi i examen. En tot cas s’entendrà que existeix acceptació amb la efectiva participació en el concurs o promoció de que es tracti.

Subscripció a butlletins informatius/Newsletters

En cas que l’usuari se subscrigui voluntàriament per rebre butlletins informatius d’EGARA QUALIDENT, el fet de donar-se d’alta suposarà la acceptació de les condicions de remissió d’aquests butlletins informatius, incloent el consentiment inequívoc a favor d’EGARA QUALIDENT per a la remissió d’aquest tipus de comunicacions comercials publicitàries, de conformitat  amb la legislació aplicable en la matèria.

RESPONSABILITATS DEL TITULAR DEL PORTAL WEB.

EGARA QUALIDENT declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dintre de les seves possibilitats i del estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar la existència i/o transmissió de virus i demes components maliciosos als Usuaris.

Tant mateix, EGARA QUALIDENT posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats en el Portal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

L’Usuari reconeix i accepta expressament que el Titular no atorga cap garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada en el Portal en relació amb els productes i/o serveis odontològics d’EGARA QUALIDENT.  

En particular, EGARA QUALIDENT no garanteix ni es fa responsable de: 

 1. La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts i/o dels serveis que s’ofereixen a través del Portal;
 1. L’existència de interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;
 1. La absència de virus i demès elements informàtics maliciosos en el Portal o servidor que el subministra; Correspon al Usuari, en el seu cas, disposar de mitjans adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics maliciosos.
 1. La invulnerabilitat del Portal i de las mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
 1. La inexistència d’errors en els continguts;
 1. La adequació par a un propòsit o finalitat particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els productes o serveis odontològics d’EGARA QUALIDENT;
 1. Les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis pel Usuari o per tercers en motiu d’actuacions que tinguin per únic fonament la informació obtinguda en el portal.
 1. Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
 1. Qualsevol altres danys que en el seu cas poguessin causar-se per funcionament defectuós del Portal.

ENLLAÇOS A ALTRES PÁGINES WEB.

EGARA QUALIDENT podria oferir en el seu Portal enllaços, directa o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. En cap cas aquests enllaços han de pressuposar que existeixen acords amb els seus responsables, llevat que així s’informi expressament, ni la recomanació d’EGARA QUALIDENT a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin en aquestes altres pagines web.

EGARA QUALIDENT no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, el Titular no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es poguessin establir un enllaç des del Portal, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general. 

ENLLAÇOS AMB DESTI A AQUEST PORTAL.

En cas que qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destí al Portal d’EGARA QUALIDENT, amb prioritat a realitzar aquest enllaç haurà d’obtenir una autorització expressa i per escrit d’EGARA QUALIDENT i l’enllaç haurà de ser absolut i complet, en el sentit que es realitzi a la pàgina principal d’EGARA QUALIDENT, a tota la extensió de la pàgina principal del Portal.

En cas que l’entitat que realitzi l’enllaç des de la seva pàgina web a aquest Portal d’EGARA QUALIDENT, també desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu d’EGARA QUALIDENT i/o del Portal, necessitarà la prèvia autorització expressa i por escrit d’EGARA QUALIDENT.

NULITAT.

En cas que qualsevol disposició d’aquest Avis Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avis Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, s’hagin pogut establir.

En cas que EGARA QUALIDENT no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avis Legal, això no constituirà una renuncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS.

El present Avis Legal es regirà per la normativa espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se del accés al Portal, l’Usuari i el Titular amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmetran  expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del Portal.